മണ്ണുമാന്തിയന്ത്രം കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തിട്ട് 7 മാസം; ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരെ പരാതി | Trissur Agricultural D

മണ്ണുമാന്തിയന്ത്രം കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തിട്ട് 7 മാസം; ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരെ പരാതി | Trissur Agricultural D

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *